کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: کلیدواژه is یارشاطر، احسان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۰
احسان یارشاطر, سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف بهمن ماه ۱۳۶۸ در دانشگاه UCLA. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٣١-٣٦, ۱۳۷۰.
احسان یارشاطر, شاعر کودکان. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٧-٩, ۱۳۷۰.
۱۳۴۰
احسان یارشاطر, نشر کتاب در ایران. راهنمای كتاب, صص ۵۷۷-۵۸۴، ۶۸۵-۶۹۰، ۵۸۲-۵۸۳, ۱۳۴۰.
۱۳۳۹
احسان یارشاطر, روز نو. راهنمای کتاب, ص ٤٥٢, ۱۳۳۹.