کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: کتاب های ماه، کلیدواژه است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۹
اقتراح. کتابهای ماه, ص [۳۷۷]-۳۸۰, ۱۳۳۹.
جمع‌آوری مجلات و کتب مخصوص کودکان. کتابهای ماه, ص ٣١١, ۱۳۳۹.
سومین نمایشگاه کتاب کودکان. کتابهای ماه, ص [۳۰۵]-۳۱۱, ۱۳۳۹.
کتاب برای کتابخانه مدارس. کتابهای ماه, ص [۱۲۹]-۱۳۲, ۱۳۳۹.
احمد آرام, کتابخانه در خدمت جوانان. کتابهای ماه, ص [٦٠٥]-٦٠٨, ۱۳۳۹.
محمد پروین گنابادی, گفتگویی با آموزگاران. کتابهای ماه, ص ٤٧-٤٩, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
علی اکبر کسمایی, جهان کتاب : کتاب کودکان باید چگونه باشد ؟. کتاب‌های ماه, ص ٢٠-٢١, ۱۳۳۸.
دو خواندنی خوب برای کودکان. کتاب‌های ماه, ص پشت جلد، ٢٩-٣٢, ۱۳۳۸.
کتابخانه کودکان در خراسان. کتابهای ماه, ص ١٤٧, ۱۳۳۸.
کهنه ها و تازه ها : برندگان جوائز سلطنتی کتاب سال. کتابهای ماه, ص [۲۲]-۲۳, ۱۳۳۸.
رازانی, کهنه ها و تازه ها : کارهای اداره کل نگارش ایران. کتابهای ماه, صص ۱۷۶-۱۷۸, ۱۳۳۸.
۱۳۳۶
اساسنامه رسیدگی به کتب دبیرستانی. کتاب‌های ماه, ص ٥٠٤-٥٠٦, ۱۳۳۶.
تازه ها و کهنه ها: جایزه های سخن. کتابهای ماه, ص ۵۸۴, ۱۳۳۶.
کهنه ها و تازه ها : جایزه کتاب. کتابهای ماه, صص ۵۷۳-۵۷۵, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
آذر رهنما, کتاب برای جوانان و کودکان. کتابهای ماه, ص ٤٣٣–٤٣٩, ۱۳۳۵.