کتابخان های شهرستان از آغاز تا امروز

عنوانکتابخان های شهرستان از آغاز تا امروز
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

آذر ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۱-۲۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه کودکان, مقاله
متن کامل

گزارش و بررسی کامل آماری و کیفی فعالیت های انجام گرفته در کتابخانه های شهرستان ها و روستاها از ابتدای تاسیس تا سال ۱۳۵۳ و فهرستی از این کتابخانه ها و کارکنان آن ها.Nike sneakers | Nike for Men