کتابخانه مدرسه فرهاد

عنوانکتابخانه مدرسه فرهاد
گونهعکس
شماره دسترسی۶۰ ع
سال انتشار۱۳۴۴
تاریخ نشر

۱۳۴۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کتابخانه آموزشگاهی, مدرسه غیر دولتی, مدرسه غیردولتی, مدرسه فرهاد, مدرسه مختلط, منابع دیداری
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

سمت راست محبوب نورصالحی کتابدار مدرسهBest Sneakers | UOMO, SCARPE

کتابخانه مدرسه فرهاد