کاربرگه

Found 26 results
فیلترها: کلیدواژه is مدرسه فرهاد  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), گزارش برنامه تجربی یک ساعت مطالعه در هفته برای تمام کلاسهای دبستان فرهاد سال تحصیلی ۴۵ – ۱۳۴۴. در جعفرنژاد، آتش. ۳۹ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, صص ص. ۱۳۲–۱۴۳, ۱۳۶۳.
۱۳۵۷
توران میرهادی (خمارلو), دو گ‍ف‍ت‍‍ار, (ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ ‌آم‍وزش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ ‌آن‌ در ‌ای‍ج‍‍اد ‌ع‍‍ادت‌ ب‍ه‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍ه‌). بی نا, بی جا, ص ۹۰ص‌, ۱۳۵۷.
۱۳۵۲
در تدارک روز جهانی کتاب کودک. پیک معلم و خانواده, ص ۴۰۰-۴۰۳, ۱۳۵۲.
هیئت مدیره شورای کتاب کودک, گروه بررسی شورای کتاب کودک. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۲.
۱۳۳۶
مدرسه فرهاد, اجرای روشهای نوین پرورشی در مدارس ایران : کودکستان و دبستان فرهاد. سپيده فردا, ص [۵۱]-۶۳, ۱۳۳۶.
کتابخانه مدرسه مهران. ۱۳۳۶.
نمایشگاه کتاب برای کودکان و نوجوانان. سپیده فردا, صص ۱۳۸-۱۴۰, ۱۳۳۶.
نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان. سپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان), ص [۱۲۸]-۱۳۱, ۱۳۳۶.