کتابخانه دب‍س‍ت‍ان‌ روستای ح‍ش‍رآب‍اد(دستنویس)

عنوانکتابخانه دب‍س‍ت‍ان‌ روستای ح‍ش‍رآب‍اد(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۱۵۶ت‌
فرستندهمرغک), مهدی روناس
گیرندهشورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۱۵بهمن ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, شورای کتاب کودک, منابع نوشتاری, مهدی روناسی (سپاهی دانش شهرستان بم دبستان حشر آباد مرغک)
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ م‍ه‍دی‌ رون‍اس‍ی‌از شورای کتاب کودک، فرستادن ک‍ت‍اب‌ برای تجهیز کتابخانه دب‍س‍ت‍ان‌ ح‍ش‍رآب‍اد م‍رغ‍ک‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍م ‌، پاسخ شورای کتاب کودک وفرستادن ۱۰عنوان کتاب .