کاربرگه

Found 89 results
فیلترها: پدیدآورنده is شورای کتاب کودک  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
شورای کتاب کودک, ب‍رگ‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ ع‍ض‍وی‍ت‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳۴ص, نوشته شده.
شورای کتاب کودک, برگه تشکیل شورای کتاب کودک. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳۰ص, نوشته شده.
شورای کتاب کودک, دومین سمینار ادبیات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, نوشته شده.
شورای کتاب کودک, گ‍زارش‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۵۱ و۱۳۵۰. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۷ص, نوشته شده.
۱۳۶۳
معصومه سهراب (مافی), فهرست کتابهای مناسب و مفید ۱۳۶۱-۱۳۴۱. شورای کتاب کودک, تهران, ص [٩٦] ص, ۱۳۶۳.
۱۳۵۹
شورای کتاب کودک, آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۷
فریبا هوشیار, دست نوشته های نوجوانان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۸ص, ۱۳۵۷.
علی کشوری, کتابخانه دب‍س‍ت‍ان‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ آب‍اد(دستنویس). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۷.
شورای کتاب کودک, نامه درخواست. آرشیو شورای کتاب کودک, ص ۲ص, ۱۳۵۷.
ایراندخت خلیجی, نقد کتابخ‍ورش‍ی‍د خ‍انو‍م. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص‌, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
ام البنین خسروانی, تجهیز کتابخانه آموزشگاهی روستایی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۶.
مهرانگیز خسروانیان, تجهیز کتابخانه مدرسه. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۶.
انواری, تجهیز کتابخانه های آمورشگاهی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۶.
مهدی روناس مرغک), کتابخانه دب‍س‍ت‍ان‌ روستای ح‍ش‍رآب‍اد(دستنویس). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۶.
علی فیروزیان, کتابخانه مدرسه روستای واصد. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص‌, ۱۳۵۶.
منصور نوری نژاد, نامه درخواست. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
مهیندخت مزارعی, ترویج کتابخوانی(دستنویس). آرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۵.
عباس سعیدی, دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍سان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۵.
شورای کتاب کودک, ف‍ه‍رس‍ت‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۵۵. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۵ص, ۱۳۵۵.
شورای کتاب کودک, فهرست کتابهای مناسب برای کودکان پیش از دبستان. ص ٥ ص (پلی کپی), ۱۳۵۵.
محمد حسن زندی, موسسه اهداکتاب. آرش‍ی‍و ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
چنگیز پهلوان, پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍ازم‍ان ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص‌, ۱۳۵۴.
شورای کتاب کودک, گسترش ادبیات کودکان در ایران در دهه ی گذشته. فصلنامه کانون, صص ۱۷۹-۱۸۱, ۱۳۵۴.
شورای کتاب کودک, گسترش ادبیات کودکان در ایران در دهه ی گذشته ایران. فصلنامه کانون, صص ۱۷۹-۱۸۱, ۱۳۵۴.
امیر بیرجندی, مجموعه داستان. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۴.
شورای کتاب کودک, نوروزها وبادبادکها. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۴.
شورای کتاب کودک, وقتی که من بچه بودم. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
حسین طرقی مقدماتی), پرسش درباره آثار چند نویسنده و یک ناشر. آرشیو شورای کتاب کودک ،آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۳.
شورای کتاب کودک, جلسه ای به افتخار برندگان ایرانی جوایز اندرسن – نوبل کوچک. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص‌, ۱۳۵۳.
شورای کتاب کودک, صورت اسامی اعضای شورای کتاب کودک (مجمع عمومی ۱۳۵۳). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۳.
شورای کتاب کودک, فصلنامه کانون. آرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۳.
شورای کتاب کودک, حقیقی, محمود, و افشار, ایرج, کتابشناسی توصیفی کتابهای مناسب برای نوجوانان, دوره راهنمايي. انجمن کتاب, تهران, ص ١٢، [١٥٢] ص, ۱۳۵۳.
شورای کتاب کودک, گ‍زارش‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دو س‍ال‍ه‌ ۵۲ و ۵۳ ه‍ی‍ئ‍ت‌ م‍دی‍ره‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ک‍ودک‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۷ص, ۱۳۵۳.
شورای کتاب کودک, مراسم معرفی کتاب های برگزیده. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۳.
جهانگیر آهی, نمایشگاه تکنولوژی در خدمت آموزش. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۱ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
شورای کتاب کودک, حقیقت ومرد دانا. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۲.
شورای کتاب کودک, سومین سمینار ادبیات کودکان ونو جوانان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳ص, ۱۳۵۲.
آذر پورآذر, کتابشناسی کتابهای مناسب برای کودکان. انجمن کتاب, تهران, ص ١٢، [١٨٠] ص, ۱۳۵۲.
شورای کتاب کودک, گروه بررسی شواری کتاب کودک. آرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۲.
عطاءالله نوریان, معرفی نامه. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۲.