کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، در سال ۱۳۵۱

عنوانکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، در سال ۱۳۵۱
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

اسفند ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

اشاره ای کوتاه به شروع فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فعالیت های نخستین کانون در شهر تهران و برخورد کودکان با آن ها. سپس به صورت فهرست وار، فعالیت های انجام شده و آموزش های داده شده از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را درزمینه های برپایی نمایشگاه ها، برگزاری تئاتر، موسیقی، فیلم و صفحه های صوتی، در سال ۱۳۵۱ بیان می کند.Sport media | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp