کارنامه ی کتابخانه های روستان در سال ۱۳۵۱

عنوانکارنامه ی کتابخانه های روستان در سال ۱۳۵۱
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانحقیقی طلب, داریوش
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

اسفند ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۱-۲۲
موضوعحقیقی طلب، داریوش, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه سیار, کتابخانه کودکان, مقاله
متن کامل

گزارشی از فعالیت های کتابخان های سیار روستایی و عشایر که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به این مناطق فرستاده می شوند. اشاره به افزایش تعداد کتابخانه های سیار و زیر پوشش گرفتن بخش بزرگی از روستائیان در سال ۱۳۵۱.latest jordans | Men’s shoes