چهر ه ها و کتابها : زهرا کیا (خانلری)

عنوانچهر ه ها و کتابها : زهرا کیا (خانلری)
گونهمقاله
شماره دسترسی٦٠٩٧
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۸۱
تاریخ نشر

شنبه ٢٤ اسفند ١٣٨١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٣
موضوعسرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, کتاب هفته, کیا، زهرا (خانلری), مقاله
متن کامل

شرح کوتاهی از زندگی، تحصیلات، فعالیت ها و آثار زهرا کیا (خانلری).trace affiliate link | M2k Tekno