چند کلمه ای درباره کاری که انجام می دهم

عنوانچند کلمه ای درباره کاری که انجام می دهم
گونهمقاله
نویسندگانوب, کی, صنعتی زاده کرمانی, مهدخت
ناشردر نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

١٣٤٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. ٢٤-٢٨
پدیدآورندگان

ترجمه: مهدخت دولت آبادی

موضوعشورای کتاب کودک, مقاله, مهدخت دولت آبادى (صنعتى), نکاتی درباره ادبیات کودکان, وب، کی
متن کامل

نویسنده ی مقاله، سردبیر کتاب های کودکان در "مؤسسه انتشارات پنگوئن" است که کتاب های ویژه کودکان منتشر می کند. او از چگونگی گزینش کتاب هایی که این مؤسسه منتشر می کند، سخن می گوید و به روش هایی که به باور او برای تولید کتاب های خوب باید اجرا کرد و عواملی که سبب موفقیت نویسنده می شود، اشاره می کند. سپس درباره ی چند کتاب از سری های انتشارات مؤسسه ی پنگوئن برای گروه های سنی مختلف توضیحاتی می دهد. best Running shoes | Patike