چند خبر ...: سمینار

عنوانچند خبر ...: سمینار
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

مرداد ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعسمینار کتابداران شهرستان های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (پنجمین: ۱۳۵۳: اصفهان), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

برگزاری پنجمین سمینار کتابداران در اصفهان.url clone | 『アディダス』に分類された記事一覧