پرورش احساس مسئولیت در کودکان

عنوانپرورش احساس مسئولیت در کودکان
گونهمقاله
ناشرپیک معلم
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

نیمه اول اسفند ۱۳۴۵

شماره

دوره۳ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
موضوعپیک معلم, خانواده, روانشناسی آموزش و پرورش, مسئولیت اجتماعی, مقاله
متن کامل

بررسی ضرورت آموزش مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری به کودک و نقش پدر و مادر در خانه و آموزگار و مربیان در مدرسه در این زمینه .Adidas footwear | Sneakers