کاربرگه

Found 37 results
فیلترها: کلیدواژه is پیک معلم  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۴
ارزشیابی تحصیلی. پیک معلم, ص ۱-۲, ۱۳۴۴.
استفاده از عکس و تصویر برای تدریس. پیک معلم, ص ۶-۸, ۱۳۴۴.
استفاده از وسایل کمک آموزشی با در نظر گرفتن امکانات موجود. پیک معلم, ص ۷-۸, ۱۳۴۴.
بازی و اهمیت آن در آموزش و پرورش. پیک معلم, ص ۷-۸, ۱۳۴۴.
خوب نوشتن. پیک معلم, ص ۲-۳, ۱۳۴۴.
داستان و داستانگویی. پیک معلم, ص ۱-۲, ۱۳۴۴.
دنیا و مسئله سواد. پیک معلم, ص ۱-۴, ۱۳۴۴.
روزنامه دیواری. پیک معلم, ص ۷-۸, ۱۳۴۴.
سمینار مرکز تهیه مواد خواندنی برای نوسوادان. پیک معلم, ص ۱, ۱۳۴۴.
شناخت محیط. پیک معلم, ص ۱-۲, ۱۳۴۴.
فکر کنیم و یاد بگیریم: درست نوشتن. پیک معلم, ص ۷-۸, ۱۳۴۴.
کاردستی و اهمیت آن در تعلیم و تربیت. پیک معلم, ص ۲-۳, ۱۳۴۴.
مفتش - بازرس - راهنمای تعلیماتی. پیک معلم, ص ۱-۴, ۱۳۴۴.
نکته هایی درباره تعلیم و تربیت. پیک معلم, ص ۷-۸, ۱۳۴۴.
نمایش علمی. پیک معلم, ص ۵-۷, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
استفاده تربیتی از تعطیلات. پیک معلم, ص ۱, ۱۳۴۳.
امتحانات. پیک معلم, ص ۱-۲, ۱۳۴۳.
انضباط واقعی = آزادی عمل + همکاری. پیک معلم, صص ۱-۳, ۱۳۴۳.
گردش علمی و مشاهده محیط. پیک معلم, ص ۷-۸, ۱۳۴۳.
مشکل زبان محلی. پیک معلم, ص ۳-۴, ۱۳۴۳.
نکته هایی درباره تعلیم و تربیت. پیک معلم, صص ۶-۷, ۱۳۴۳.