وزیر مشاور برای تحول (هفتصد و پنج میلیون دلار کمک آمریکا به ایران چگونه خرج شد)

عنوانوزیر مشاور برای تحول (هفتصد و پنج میلیون دلار کمک آمریکا به ایران چگونه خرج شد)
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۲

شماره

س۴۳ ش۴۳ (۹۸۰۷) (دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۲): ۱،۴؛ ش۴۴ (اردیبهشت ۱۳۴۲): ۱،۲؛ ش۴۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱، ۲
موضوعآموزش و پرورش, کوشش, مقاله
متن کامل

گزارش هزینه ی کمک ۷۲۵ میلیون دلاری امریکا به ایران برای ایجاد تحول در سامانه ی آموزش و پرورش ایران.Nike sneakers | UOMO, SCARPE