وزارت معارف: مدارس جدیده

عنوانوزارت معارف: مدارس جدیده
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۲۲۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خبر تصویب بودجه ی معارفی، دستور ساخت ۵ مدرسه در خراسان و ۲ مدرسه در سیستان و بلوچستان.Authentic Nike Sneakers | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021