ن‍ظام‍ن‍ام‍ه‌ م‍دارس‌ غ‍ی‍رم‍ج‍ان‍ی‌

عنوانن‍ظام‍ن‍ام‍ه‌ م‍دارس‌ غ‍ی‍رم‍ج‍ان‍ی‌
گونهسند
شماره دسترسی۶۲۵ت
فرستندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریم‍وزه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
سال انتشار۱۲۹۸
تاریخ نشر

[حمل ۱۲۹۸]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

نظامنامه مدارس متوسطه درچهار بند. دراین نظامنامه به چگونگی دریافت شهریه از دانش آموزان، تنظیم صورت های مالی، پرداخت حقوق معلمین اشاره شده است .