نمایشگاه تکنولوژی در خدمت آموزش

عنواننمایشگاه تکنولوژی در خدمت آموزش
گونهسند
شماره دسترسی۲۴۴ت‌
فرستندهآهی, جهانگیر
گیرندهشورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱تیر۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۱ص
موضوعجهانگیر آهی ( سازمان تعمیم وسایل کمک آموزشی ), سند, شورای کتاب کودک, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست همکاری شورای کتاب کودک در انتخاب کتاب های خاص کودکان برای برگزاری نمایشگاه تکنولوژی در خدمت آموزش که به وسیله س‍ازم‍ان‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌ وس‍ائ‍ل‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت آموزش وپرورش تشکیل می شود وپاسخ شورا به این درخواست وتهیه وفرستادن فهرست کتابهای مناسب از طرف شورای کتاب کودک .