نظری به کار یکساله ی کتابداران ما

عنواننظری به کار یکساله ی کتابداران ما
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

١٤ فروردین ١٣٤٨

شماره

دوره دوم ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣-٤
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه كودکان, مقاله
متن کامل

گزارشی از فعالیت های کتابخانه های کانون در سراسر کشور در سال ۱۳۴۷.Sports Shoes | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD