نظامنامه دبستان

عنواننظامنامه دبستان
گونهسند
شماره دسترسی۳۸ت
فرستندهحکمت, علی اصغر
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

۲۶ آبان ۱۳۱۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۹ص
موضوعآموزش ابتدائی, آیین نامه های آموزشی, سند, علی اصغر حکمت(وزير معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه), منابع نوشتاری
متن کامل

متن نظامنامه دبستان که در ۷۴ ماده تنظیم شده ودر تاریخ هشتم آبان ۱۳۱۳ در دویست و هشتادمین جلسه شورای عالی معارف به تصویب رسیده است. دراین نظامنامه شرح وظایف آموزگاران ،مدیران وکارمندان مدارس ،آئین نامه های اجرایی ودستورالعمل به تفصیل آمده است .Sports News | Sneakers