نامه درخواست

عنواننامه درخواست
گونهسند
شماره دسترسی۳۵۰ت
فرستندهنوری نژاد, منصور
گیرندهشورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۱۸دی۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, شورای کتاب کودک, منابع نوشتاری, منصور نوری نژاد(رئیس مرکز تربیت معلم روستایی مرو دشت)
متن کامل

در خ‍واس‍ت‌ ارس‍ال‌ فهرست کتاب های منتخب وکتاب «گذری درادبیات کودکان»ن‍ش‍ری‍ات‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌ و ع‍ض‍وی‍ت‌ در ش‍ورا