منصور یاقوتی در کنار دانش آموزان

منصور یاقوتی در کنار دانش آموزان
عنوانمنصور یاقوتی در کنار دانش آموزان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۸
تاریخ نشر

۱۳۵۸

وضعیت رنگ

رنگي

موضوعآموزگار, عکس, مدرسه پسرانه, مدرسه ها, منصور ياقوتي, نویسنده
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

دانش آموزان کلاس پنجم دبستان گویا، کرمانشاه