کاربرگه

Found 131 results
فیلترها: کلیدواژه is مدرسه پسرانه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
اولیا و دانش آموزان دبستان و دبیرستان گلبهار. نوشته شده.
اولیا و دانش آموزان کلاسهای متوسطه مدرسه ملیه. نوشته شده.
اولیا و دانش آموزان مدرسه سعیدی. نوشته شده.
دانش آموزان پیشاهنگ، اصفهان. نوشته شده.
دانش آموزان دبیرستان، تبریز. نوشته شده.
دانش آموزان روستای زنگ آباد ورزغان. نوشته شده.
دانش آموزان مدرسه. نوشته شده.
دانش آموزان و اولیاء نخستین مدرسه‌ی رشدیه، تبریز. نوشته شده.
دانش آموزان و معلم روستا. نوشته شده.
دانش آموزان و معلمان مدرسه‌ ادب، تهران. نوشته شده.
دانش آموزان و معلمان مدرسه‌ای در تبریز. نوشته شده.
دبستان دولتی ایران، اصفهان. نوشته شده.
دبیران و کارکنان دبیرستان هراتی. نوشته شده.
شاگردان مدرسه ایتام در عهد مظفرالدین شاه. نوشته شده.
شاگردان مدرسه دانش در تهران. نوشته شده.
شاگردان مدرسه روش نو. نوشته شده.
شاگردان مدرسه روش نو. نوشته شده.
صمد بهرنگی در جشنی در یکی از کلاس‌های مدرسه. نوشته شده.
غلامحسین مفید با پیش آهنگان دبیرستان تمدن. نوشته شده.
مدرسه اتحاد نوبر، تبریز. نوشته شده.
مدرسه تربیت دارالتربیه، تبریز. نوشته شده.
مدرسه ترقی. نوشته شده.
مدرسه جهان تربیت. نوشته شده.
مدرسه جهان تربیت. نوشته شده.
مدرسه جهان تربیت. نوشته شده.
مدرسه جهان تربیت. نوشته شده.
مدرسه رشاد تبریز. نوشته شده.
مدرسه نظام. نوشته شده.
مدرسه‌ی آلیانس، اصفهان. نوشته شده.
مدرسه‌ی آلیانس، کرمانشاه. نوشته شده.
مدرسه‌ی پسرانه در دلگشا، ارومیه. نوشته شده.
مراسم جشن اولیا و دانش آموزان مدرسه ابتدایی دولتی یرزگران مبارکه نمره ۲۷. نوشته شده.
معلمان و دانش آموزان، تبریز. نوشته شده.
معلمین و دانش آموزان ششم دبیرستان علیه. نوشته شده.