مردیکه وطنش را ترک کرد(۴)

عنوانمردیکه وطنش را ترک کرد(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرصدیق, محمد, صادقی, علی اکبر
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۴
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, علی اکبر صادقی, کتاب مصور, محمد صدیق, مردی که وطنش را ترک کرد, منابع دیداری
متن کامل
مردیکه وطنش را ترک کرد(۴)