ماهی سیاه کوچولو(۷)

عنوانماهی سیاه کوچولو(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۲

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۲

شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

چاپ دستی(لینو/کنده کاری)

موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی, تصویر, تصویر کتاب, صمد بهرنگی, فرشید مثقالی, کتاب تصویری, ماهی سیاه کوچولو, ماهی سیاه کوچولو(کتاب), منابع دیداری
متن کامل
ماهی سیاه کوچولو(۷)