فهرست کتابهای مناسب و مفید ۱۳۶۱-۱۳۴۱

عنوانفهرست کتابهای مناسب و مفید ۱۳۶۱-۱۳۴۱
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٧
پدیدآورندگانسهراب (مافی), معصومه
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٢-١٣٨٢

پدیدآورندگان همکارشورای کتاب کودک,
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: فهرست کتابهای مفید و مناسب کودکان و نوجوانان ١٣٦١-١٣٤١

ناشرشورای کتاب کودک
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۶۳
تعداد صفحه[٩٦] ص
پدیدآورندگان

تنظیم کننده معصومه سهراب، شورای کتاب کودک

موضوعادبیات تالیف, شورای کتاب کودک, کتاب
عنوان کوتاهبه مناسبت ٢٠ سال تلاش
متن کامل

فهرست موضوعی کتاب های مناسب شورای کتاب کودک که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۶۱ منتشر شده اند.latest Nike Sneakers | nike fashion