کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: معصومه سهراب (مافی)، پدیدآورنده است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۲
۱۷ هفده مقاله درباره ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ۲۴۳ ص, ۱۳۷۲.
معصومه سهراب (مافی), سخنی با نویسندگان جوان. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۱] – ۱۹, ۱۳۷۲.
۱۳۶۳
معصومه سهراب (مافی), فهرست کتابهای مناسب و مفید ۱۳۶۱-۱۳۴۱. شورای کتاب کودک, تهران, ص [٩٦] ص, ۱۳۶۳.
۱۳۵۸
معصومه سهراب (مافی), سخنی با نویسندگان جوان. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۷ – ۲۶, ۱۳۵۸.
۱۳۵۶
ابوالقاسم اشرفی, گزارش شواری کتاب کودک. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۶.