عالم بچگی

عنوانعالم بچگی
گونهمقاله
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
تاریخ تولد - وفات

١٢٨٣- ١٣٣٦

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۱۸
تاریخ نشر

فروردین ١٣١٨

شماره

س ٩ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩- ١٨
موضوعآموزش و پرورش, رشد و پرورش زبانی, رشد و پرورش شناختی, کودکی, ماهنامه آموزش و پرورش, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

مفهوم کودکی، جایگاه کودکان در گذشته، تفاوت بین کودکان و بزرگسالان و ضرورت تنظیم برنامه های درسی آموزش و پرورش و شیوه ی تدریس سازگار با سن و توانایی های کودکان.