طرز امتحان نهایی

عنوانطرز امتحان نهایی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۱۱
تاریخ نشر

۲۱ فروردین ۱۳۱۱

شماره

س۱۰ ش۶۹ (۱۸۱۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعامتحانات, کوشش, مقاله
متن کامل

طرح قانونی برای برگزاری امتحان های نهایی. بنابر این قانون، دانش آموزان مدرسه هایی که از مدرسه های دیگر به مدرسه ی جدید آمده اند، اگر در امتحان نهایی قبول شوند، جزء قبول شدگان مدرسه ای شمرده می شوند که در آن تحصیل می کرده اند و اگر رد شوند جزء ردشدگان مدرسه ای خواهند بود که او را برای امتحانات معرفی کرده است.Buy Sneakers | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases