ش‍‍اخ‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍ل‍وس

عنوانش‍‍اخ‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍ل‍وس
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٧٧ک
پدیدآورندگانجهانشاهی, ایرج
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٥-١٣٧٠

پدیدآورندگان همکارجهانشاهی, فریدون, زمانی, محمد زمان
عنوان دیگر

‌اق‍ت‍ب‍‍اس‌ ‌از ی‍ک‍‍ی‌ ‌از د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ت‍‍اب‌: ‎Faraway Ports

ناشروز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌ خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۴۵
تعداد صفحه۳۱ص‌
اندازه٢٣* ٥/٢٠س.م
پدیدآورندگان

‌ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ‌ای‍رج‌ ج‍‍ه‍‍ان‍ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌؛ ن‍ق‍‍اش‍‍ی‌ م‍ح‍م‍د زم‍‍ان‌ زم‍‍ان‍‍ی‌ ، ف‍ری‍دون‌ ج‍‍ه‍‍ان‍ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, ‌ای‍رج‌ ج‍‍ه‍‍ان‍ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌, ایرج جهانشاهی, فریدون‌ جهان‍شا‌هی‌, ف‍ری‍دون‌ ج‍‍ه‍‍ان‍ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌, کتاب, مح‍مد زمان‌ زمانی‌, م‍ح‍م‍د زم‍‍ان‌ زم‍‍ان‍‍ی‌
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور(رن‍گ‍‍ی‌)

بهاء

٥ ریال

عنوان کوتاهکتابهای پیک
تیراژ٥٠٠٠٠ن
متن کامل

بچه گوزنی به نام ملوس، از روزی که پدرش را با آن شاخ های بلند دیده است، فکر شاخ های پدر از سرش بیرون نمی رود. بچه گوزن براى پیدا کردن شاخ ها مدت ها در جنگل مى‏گردد تا به پدر بزرگش می رسد. پدر بزرگ به او می گوید:"مادرت جاى شاخ ها را مى داند". گوزن از راه رفته برمی گردد. در این مدت بزرگ شده است. مادر کنار چشمه است و گوزن شاخ هایش را در آب می بیند.latest jordans | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping