دوس‍ت‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ ش‍اد

عنواندوس‍ت‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ ش‍اد
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۵۲۶ک
پدیدآورندگانآزادیخواه, محمدعلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-

پدیدآورندگان همکارسیده‌,
ناشرقلم
مکان انتشاراصفهان
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه۳۰ ص
اندازه۵/۲۵*۵/۱۶س.م
پدیدآورندگان

م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ آزادی‍خ‍واه‌؛ خ‍ط و طرح‌ س‍ی‍ده‌

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, سیده‌, س‍ی‍ده‌, قلم, کتاب, محمد علی‌ آزادیخواه‌, م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ آزادی‍خ‍واه‌, منظومه داستانی
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۲۱ريال

نوبت چاپچ‍اپ‌ اول‌
متن کامل

داستان منظوم جانوران جنگل شاد که هر یک براى پختن آش چیزى فراهم کردند و با کمک همه آش خوشمزه‏اى پخته می‌شود.short url link | Air Jordan