درخ‍واس‍ت‌ اج‍ازه‌ ت‍اس‍ی‍س‌ م‍درس‍ه‌ ن‍س‍وان‌

عنواندرخ‍واس‍ت‌ اج‍ازه‌ ت‍اس‍ی‍س‌ م‍درس‍ه‌ ن‍س‍وان‌
گونهسند
فرستندهاداره معارف و اوقاف آذربایجان,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۸
تاریخ نشر

۱۹ م‍رداد۱۳۰۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره‌ م‍عارف‌ و اوقاف‌ آذربایجان‌‌, سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ اج‍ازه‌ ت‍اسی‍س‌ ی‍ک‍ب‍اب‌ م‍درس‍ه‌ ن‍س‍وان‌ در م‍اک‍و از س‍وی‌ خ‍ان‍م‍ی‌ب‍ه‌ ن‍ام‌ وج‍ی‍ه‍ه‌ خ‍ان‍م‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ آم‍وزش‌ دخ‍ت‍ران‌ م‍ش‍غ‍ول‌ اس‍ت‌.Sport media | BAPE adidas Superstar Green Camo GZ8981 Release Date - SBD