درخواست خرید کتاب

عنواندرخواست خرید کتاب
گونهسند
شماره دسترسی۴۴ت
گیرندهمستظرفه, اداره محاس
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۸
تاریخ نشر

۳ آذر ۱۳۰۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره محاسبات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, سند, کتاب درسی, مدرسه اتحاد ایرانیان, منابع نوشتاری
متن کامل

درخواست خرید کتاب "تاریخ" مشیرالدوله و "فرائد الادب" برای مدرسه اتحاد ایرانیان بادکوبه و اقدام به ارسال کتاب تاریخ مشیرالدوله به وسیله اداره تعلیمات.latest Nike release | 『アディダス』に分類された記事一覧