درخواست ارسال کتاب

عنواندرخواست ارسال کتاب
گونهسند
شماره دسترسی۱۴۸ت‌
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهانتشارات توس,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۳
تاریخ نشر

[اسفند۱۳۵۳]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعانتشارات توس, سند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

نامه ای برای معرفی شورای کتاب کودک ومعرفی گروه بررسی ودرخ‍واس‍ت‌ ارس‍ال‌ دو ن‍س‍خ‍ه‌ از آث‍ار م‍ن‍ت‍ش‍ره‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ج‍ه‍ت ‌ب‍ررس‍ی‌ به ناشران و ارائه پرسشنامه ای برای تهیه اطلاعاتی مربوط به کتاب های منتشرشده ناشران.Authentic Nike Sneakers | Nike - Shoes & Sportswear Clothing