داستان کودکان: فرخ زاد و دختر پادشاه مشرق زمین

عنوانداستان کودکان: فرخ زاد و دختر پادشاه مشرق زمین
گونهمقاله
نویسندگانفارسی, محسن
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۹-۱۳۶۶

ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۲۸ (۳۶۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

فیروزشاه و قزل خان شاه، با هم سر جنگ دارند. ولی قزل خان ضعیف و ناتوان است و همیشه گوش به فرمان فیروز شاه دارد. روزی فیروز شاه با دختر زیبایی که در جنگل زندگی می کند، ازدواج می کند و صاحب پسری می شود که نامش را فرخزاد می گذارند. وقتی فرخزاد بزرگ شد، قزل خان او را با حیله ی وزیر خود به دربار می آورد و دخترش را به عقد او در می آورد. درویشی هم وردی می خواند تا فرخزاد هرگز به قزل خان خیانت نکند. به این ترتیب با این حیله قزل خان با فیروز شاه از در آشتی و صلح در می آید و با آرامش زندگی می کنند.Authentic Nike Sneakers | Air Jordan Release Dates Calendar