کاربرگه

Found 37 results
فیلترها: کلیدواژه is محسن فارسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محسن فارسی, ب‍ز زن‍گ‍ول‍ه‌ پ‍‍ا, و چند داستان دیگر. س‍ی‍روس, بی جا, ص ۴۸ص‌, نوشته شده.
۱۳۶۶
محسن فارسی, فارسی،‌ محسن, آفرین, ش نویسنده/ مترجم/ قصه گو ⁄ روزنامه نگار. ۱۳۶۶.
۱۳۳۷
برتراند راسل و فارسی, محسن, حسد. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۰-۳۳, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
مدیرکل نگارش و آمار, حکم اداری. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۶.
۱۳۲۸
شارلوت یانک و فارسی, محسن, افسانه شهر رم. ترقی, ص ۱۳-۱۶, ۱۳۲۸.
آندره ژید و فارسی, محسن, اودیپ. ترقی, ص ۱۳, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: بخت خفته. ترقی, ص ۱۳، ۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: پادشاه یمن و غلام سیاه. ترقی, ص ۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: تبر سام. ترقی, ص ۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: چهار برادر هنرمند. ترقی, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: داروی فراموشی. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: دختر کولی. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: دختری که پسر شد. ترقی, ص ۱۳, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: دیو گدا پیشه. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: راز ملکه یونان. ترقی, ص ۱۹-۲۱, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: عروسک سخنگو. ترقی, ص ۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: فرخ زاد و دختر پادشاه مشرق زمین. ترقی, ص ۱۳, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: فیروز و فرزانه. ترقی, ص ۱۵-۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: قاضی و دختر برزگر. ترقی, ص ۱۵-۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: قضا و قدر. ترقی, ص ۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: کفشهای سحرآمیز. ترقی, ص ۱۷-۲۱, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: مینو و غول. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: وزیر جنایتکار. ترقی, ص ۱۹, ۱۳۲۸.
مایکل وست و فارسی, محسن, دختر تاجر و خدمتگزار بیگناه. ترقی, ص ۱۷-۱۸, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, دختری که فریب شیطان را خورد. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
ماری مورگان و فارسی, محسن, شاهزاده خانم عروسک. ترقی, ص ۱۳-۱۵-۱۷, ۱۳۲۸.
ویلهلم کارل گریم, گریم, یاکوب لودویگ کارل, و فارسی, محسن, شکارچی و پیرزن جادوگر. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, طوطی سحرآمیز. ترقی, ص ۱۳, ۱۳۲۸.
۱۳۲۵
محسن فارسی, امیر دزدان و پادشاه یمن. ترقی, ص ۱۱-۱۵, ۱۳۲۵.
محسن فارسی, انگشتر حضرت سلیمان. ترقی, ص ۱۱-۱۵, ۱۳۲۵.
محسن فارسی, پادشاه طماع. ترقی, ص ۱۱-۱۵, ۱۳۲۵.
محسن فارسی, طلسم مغناطیس. ترقی, ص ۱۱-۱۵, ۱۳۲۵.
محسن فارسی, عاقبت طمع. ترقی, ص ۱۱, ۱۳۲۵.
محسن فارسی, گوژپشت بغداد. ترقی, ص ۱۱, ۱۳۲۵.