داستان کودکان: دیو گدا پیشه

عنوانداستان کودکان: دیو گدا پیشه
گونهمقاله
نویسندگانفارسی, محسن
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۹-۱۳۶۶

ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ آذر ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۲۹ (۳۶۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

پیرزنی سه دختر به نامهای ناز، سوسن و نرگس دارد. گدایی که درواقع دیو است، ناز و سوسن را به ترتیب به قصر خود می برد و آنها را وادار به خوردن موش می کند. اما دخترها موش ها را نمی خورند و کشته می شوند. نوبت نرگس که می رسد او موش ها را به گربه اش می دهد که بخورد. پس زنده می ماند و محبوب دیو می شود. روزی نرگس به اتاق های دیو سرک می کشد و شمعی به رنگ بنفش، روشن می بیند، آن را خاموش می کند. دیو می میرد و خواهرانش زنده می شوند.Sports Shoes | Nike