حکایت دختر مصرى که در خواب عاشق حضرت على اکبر شد

عنوانحکایت دختر مصرى که در خواب عاشق حضرت على اکبر شد
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥چ
پدیدآورندگان همکارسید احمد,, اخوان کتابچی, محمود, محمدتقى ملک الخطاطین,
ناشرمطبعه آقا میرزا على‏اصغر
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۹۷
تعداد صفحه۱٦ ص
اندازه٥/١٧*۱۰ س.م
پدیدآورندگان

بر حسب خواهش سید احمد و سید محمود اخوان‏كتابچى؛ كاتب محمدتقى ملك الخطاطین

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, سید احمد و سید محمود اخوان‏کتابچى, سید احمد و سید محمود اخوان‏كتابچى, کتاب, محمدتقى ملک الخطاطین, محمدتقى ملك الخطاطین, منظومه داستانی, منظومه دینی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل