بیست و دومین سال انتشار مجله آموزش و پرورش

عنوانبیست و دومین سال انتشار مجله آموزش و پرورش
گونهمقاله
شماره دسترسی٨٦٥١
ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

فروردین ١٣٢٦

شماره

س ٢٢ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١-٢
موضوعآموزش و پرورش, آموزش و پرورش (نشریه), تعلیم و تربیت (نشریه), مقاله, نشریه دولتی, نشریه ها
متن کامل

روند فعالیت های نشریه ی آموزش و پرورش در دوره ی ۲۲ ساله ی انتشار و اشاره به تغییر مدیریت ها، تغییر پی در پی نام نشریه و نشر نا منظم آن در بیست و دو سالی که از انتشار این نشریه می گذرد.