بچه ها و قورباغه‏ها

عنوانبچه ها و قورباغه‏ها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢١٣ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۳ ص
اندازه۱۷*٧/٢١س.م
پدیدآورندگان

گردآوری محسن

موضوعادبیات تالیف, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه جبرانی, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, کتاب, مجموعه ها, محسن, محسن رمضانی
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

بهاء

٤٠ریال

عنوان کوتاهقصه هاى دیروز براى بچه هاى امروز
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: بچه ها و قورباغه‏ها؛ درویش جادوگر؛ انگشتر حضرت سلیمان.Best Nike Sneakers | Klær Nike