بچه ها این صفحه مال شماست : شعر برای کودکان: آفت زیبائی

عنوانبچه ها این صفحه مال شماست : شعر برای کودکان: آفت زیبائی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانحالت, ابوالقاسم
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۴-۱۳۷۱

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۴

شماره

س ۳ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۵۰]
موضوعادبيات تاليف, حالت، ابوالقاسم, سپیده فردا, شعر, مقاله
متن کامل

شعری در نکوهش بداخلاقی و گریه، برای کودکان که سبب می شود رخ زیبای آن ها زشت شود.Sportswear free shipping | New Jordans – Air Jordan 2021 Release Dates , Gov