بادکوبه، تعطیل معلمین مدرسه

عنوانبادکوبه، تعطیل معلمین مدرسه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۶ مهر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۲۱۴ (۱۳۷۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعحقوق و مزايا, کوشش, معلمان, مقاله
متن کامل

خبر تهدید به تعطیلی مدرسه ها از سوی معلمان به سبب دریافت نکردن حقوق و بلاتکلیفی دانش آموزان ایرانی بادکوبه.Best Nike Sneakers | Ανδρικά Nike