اساسنامه اداره پیش آهنگی و تربیت بدنی

عنواناساسنامه اداره پیش آهنگی و تربیت بدنی
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۵
تاریخ نشر

تیر ۱۳۱۵

شماره

س ۶ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳۰۵]-۳۰۷
موضوعاداره پیش آهنگی و تربیت بدنی, اساسنامه, تعلیم و تربیت, مقاله
متن کامل

برای ایجاد و اداره امور ورزش و تشکیلات پیشاهنگی در تمام کشور و راهنمائی‌های فنی در مسائل مربوط به تربیت بدنی و پیشاهنگی در مدرسه ها و غیر آن اداره‌ای در وزارت معارف به نام اداره پیشاهنگی و تربیت بدنی تشکیل می‌یابد که شرح تشکیلات و وظایف آن آمده است.Sport media | Nike Shoes