ارسال کتاب

عنوانارسال کتاب
گونهسند
شماره دسترسی۸۰ت
فرستندهمعرفت), حسن معرفت(
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۳
تاریخ نشر

۲۷فروردین۱۳۴۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعحسن معرفت (مدیر کانون معرفت), حسن معرفت(مدیر کانون معرفت), سند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

ارس‍ال‌ ۵ عن‍وان‌ از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌ وفهرست انتشارات بنگاه ب‍رای‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب ‌ک‍ودک‌ ودرخواست فرستادن یک نسخه از کتاب های ارسال شده به وسیله کانون معرفت به کتابخانه کودک .