ارتباط زیباست، رساست، عمیق است و پیچیده نیست

عنوانارتباط زیباست، رساست، عمیق است و پیچیده نیست
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

۱۴ امرداد ۱۳۴۸

شماره

دوره دوم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

اشاره به لزوم برقراری ارتباط میان نویسنده و مخاطبانش، با اهمیت دانستن کار برای کودکان در حد کاری پرورشی و آگاهی دهنده و برابر دانستن آن با کار و وظیفه ی معلم.