ادبیات کودکان باید در برنامه های درسی آموزشگاهی منظور شود

عنوانادبیات کودکان باید در برنامه های درسی آموزشگاهی منظور شود
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۶

شماره

س۲ ش۶۰۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآهی، لیلی (ایمن), ادبیات كودكان, اصغری، کاظم, اکبرزاده، علی (معلم), رستاخیز, كتابخانه آموزشگاهی, مصاحبه ها, مقاله, یاحقی، محمد جعفر, یاوریان، فاطمه
متن کامل

گفت و گو با لیلی آهی دبیر شورای کتاب کودک، محمدجعفر یاحقی استاد ادبیات کودکان در دانشگاه فردوسی، فاطمه یاوریان و علی اکبرزاده (معلم) و کاظم اصغری درباره ی ادبیات کودکان و عوامل و موانع مؤثر در مسیر پیشرفت آن از جمله: ضعف خلاقیت نویسندگان، کمبود کتابخانه های آموزشی، پیش بینی درس ادبیات کودکان در برنامه ی دانشگاه، بی اطلاعی خانواده ها، فرصت کم و کتابخانه های بسته.Running sport media | Nike Air Max