آشیانه پرندگان

عنوانآشیانه پرندگان
گونهکتاب
پدیدآورندگانپاتون,
پدیدآورندگان همکارویلد,, قزوینی, نادره
متن کامل

دو پرنده ی کوچک در باغى روى یک درخت لانه می سازند. گنجشک به لانه و تخم ها حمله می کند. پرنده ها با کمک صاحب باغ از خود دفاع می کنند.