کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: کلیدواژه is نشریه ارمنی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
موشق هوانسیان, گقاسر Գեղասէր, ماهانه ج. چاپخانه خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان, نوشته شده.
۱۳۳۴
واچه آدومیان, چار سوریکی آرکاتسنر Չար Սուրիկի Արկծները, ماهانه ج. تهران, ۱۳۳۴.
شانت Շանթ, ماهانه ج. دبیرستان‌های کوشش داوتیان، کوشش مریم, تهران, ۱۳۳۴.
۱۳۲۸
آشوت مرادخانیان, لوسابر Լուսաբեր, ماهانه ج. تهران, ۱۳۲۸.
۱۳۱۴
مارگاریت سارواریان, نور‌هاسکر Նոր Հասկեր, ماهانه، دو هفتگی ج. (تهران), ۱۳۱۴.
۱۳۱۳
ماسیس Մասիս, ماهانه ج. رومانی, ۱۳۱۳.