نور آغبیور Նոր Աղբիւր

عنواننور آغبیور Նոր Աղբիւր
گونهنشریه
پدیدآورندگاندراوهانیان, آندره, هوانسیان, وستانیک
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۲
تاریخ نشر

١٩٤٣- ١٩٤٦= (١٣٢٢- ١٣٢٥)

زبان انتشارارمنی
وضعیت تصویر

نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

سردبیر: آندره دراوهانیان، وستانیک هوانسیان

گروه سنیکودکان
فاصله انتشارماهانه
موضوعآندره دراوهانیان, نشریه, نشریه ارمنی, نشریه خردسالان, نشریه ها, نور آغبیور Նոր Աղբիւր, وستانیک هوانسیان
متن کامل

ماهنامه‌ی نور‌‌آغبیور (چشمه نو) در سال‌های ۱۹۴۳- ۱۹۴۶م.⁄ (۱۳۲۲- ۱۳۲۵ش.) با سردبیری آندره دراوهانیان و وستانیک هوانسیان به شکل ناپیوسته منتشر می‌شد. وستانیک هوانسیان در سال ۱۹۳۳م.⁄ (۱۳۱۲ش.) به ایران مهاجرت کرد. او از سال ۱۹۳۵م.⁄ (۱۳۱۴ش.) وارد گستره‌ی ادبیات کودکان شد. کتاب شاهنی خرجیت (کلبه شاهن) از آثار کودکانه‌ی او در همین سال انتشار یافت. هوانسیان افزون بر نگارش داستان و سرودن شعر و سرودهای ارمنی، در مدرسه‌ی داوتیان تهران نیز درس می‌داد...