شانت Շանթ

عنوانشانت Շանթ
گونهنشریه
متن کامل

شانت نشریه دانش‌آموزان دبیرستان‌های کوشش داوتیان و کوشش مریم تهران نشریه دانش‌آموزی بود که در سال ۱۹۵۸م.⁄ (۱۳۳۴ش) در چاپخانه ایران و تنها در دو شماره منتشر شد.