شانت Շանթ

عنوانشانت Շանթ
گونهنشریه
ناشردبیرستان‌های کوشش داوتیان، کوشش مریم
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۴
تاریخ نشر

١٩٥٨= (١٣٣٤)

زبان انتشارارمنی
گروه سنینوجوانان
فاصله انتشارماهانه
موضوعشانت Շանթ, نشریه, نشریه آموزشگاهی, نشریه ارمنی, نشریه نوجوانان, نشریه ها
متن کامل

شانت نشریه دانش‌آموزان دبیرستان‌های کوشش داوتیان و کوشش مریم تهران نشریه دانش‌آموزی بود که در سال ۱۹۵۸م.⁄ (۱۳۳۴ش) در چاپخانه ایران و تنها در دو شماره منتشر شد.Buy Kicks | NIKE